Storki – obchodní podmínky

LICENČNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE STORKI

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Albatros Media a.s. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Na Pankráci 30/1618, Praha 4 upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“). Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím mobilní aplikace Storki (dále jen „Aplikace“).

1.2 Uživatelem může být fyzická osoba.

1.3 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.

1.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

2 VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1 Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupnění multimediálního obsahu (viz. čl. 2, odst. 2.2) Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání multimediálních elektronických knih Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách.

2.2 Multimediálním obsahem se pro účely těchto Podmínek rozumí v Aplikaci zpřístupněné dílo ve formátu příběhu vyprávěného formou tzv. chatové konverzace. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat kromě textů i další soubory –fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné. Toto dílo je Uživateli přístupné pouze prostřednictvím Aplikace.

3 UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Službu je možné využívat bez registrace, ale pro plné využití všech funkcí Aplikace má uživatel možnost registrace a založení Uživatelského účtu. Uživatel je povinen při registraci udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Uživatel je povinen vyplnit všechny obligatorní údaje registrace. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

3.2 Provozovatel si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při registraci.

3.3 Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat v mlčenlivosti informace k uživatelskému účtu. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu 3. osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

3.4 Poskytovatel má právo uživateli zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto Podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu Poskytovatelem ztrácí Uživatel přístup do jeho uživatelského účtu.

4 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJICH CENA

4.1 Používání aplikace v Premium nastavení je zpoplatněno. Tyto poskytovatelem nabízené služby jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku uvedeného v aplikaci.

4.2 Za placený Premium účet se uživateli v Aplikaci otevřou k používání funkce jako možnost psát a číst multimédia (obrázky, gify, audio nahrávky), Prémiový obsah, možnost používat Aplikaci bez reklam a jiné. Funkcionality podmíněné použitím Premium účtu může Poskytovatel měnit. Poskytovatel vždy o těchto změnách informuje Uživatele prostřednictvím textu v pop-up okně po každé aktualizaci, které se tyto změny týkají.

4.3 Aktivací Premium účtu získává uživatel také body, kterými si může otevírat prémiové funkce Aplikace. Přehled bodování konkrétně specifikován v bodě 4.8 tohoto článku

4.4 K aktivaci Premium účtu dochází u Uživatele po úplném zaplacení řádného předplatného na dobu určitou a to buď na dobu 1 týden, 1 měsíc nebo 3 měsíce.

4.5 Platba probíhá kartou a to v app storu podle operačního systému uživatele – App Store nebo Google Play

4.6 K aktivaci Premium účtu je nezbytná registrace Uživatele v Aplikaci, bez které není možné Premium účet aktivovat.

4.7 Veškeré aktuální platné ceny a podmínky Premium účtu jsou vždy v aplikaci uvedeny v českých korunách.

4.8 Aktuální ceny Premium účtu k 1.3.2019 s platností až do odvolání: 1 týden předplatného: 25 Kč (60 bodů), 1 měsíc předplatného: 79 Kč (240bodů), 3 měsíce předplatného: 199 Kč (660 bodů)

5 SMLUVNÍ VZTAHY A LICENCE

5.1 Všechna díla, která jsou k dispozici v rámci služby poskytované Poskytovatelem, jsou chráněna v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).

5.2 Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k dílu.

5.3 Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.

5.4 Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5.5 Uživateli poskytnutím služby Poskytovatelem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

5.6 Uživatel má možnost v Aplikaci zveřejnit vlastní díla. Uživatel zveřejněním díla výslovně souhlasí s udělením bezplatné a nevýhradní licence k dílu Poskytovateli. Poskytovatel má právo licenci využít ke zpřístupnění díla nebo jeho části jiným uživatelům v rámci Aplikace. Poskytovatel má právo licenci využít také ke zpřístupnění díla nebo jeho části mimo Aplikaci a to za účelem propagace Aplikace. Uživatel zveřejněním díla výslovně souhlasí s tím, že za užití licence Poskytovatelem mu nenáleží žádná finanční odměna.

6 ODPOVĚDNOST

6.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Aplikace či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Aplikace či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

6.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

6.3 Poskytovatel neodpovídá za nemožnost fungování Aplikace, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

6.4 Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

6.5 Uživatel je povinen užívat aplikaci Storki odpovědným způsobem, který neporušuje tyto podmínky a který je v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel zejména nesmí užíváním aplikace Storki narušovat práva a poškozovat dobré jméno Poskytovatele a narušovat práva třetích osob. V případě, že aplikace Storki umožní Uživateli vytvářet a vkládat slovní komentáře, příspěvky nebo jiný slovní projev (text), jsou v takových komentářích, příspěvcích a slovních projevech (textech) zakázány zejména vulgární či hrubé výrazy, urážlivé, nenávistné nebo nesnášenlivé výroky na adresu jiné osoby či skupiny osob, texty, jejichž jediný cíl je podnítit emotivní reakci (trolling), texty podněcující k rasovým útokům nebo útokům na jinou menšinu či skupinu obyvatel, sexuálně explicitní obsah, reklama, komerční nabídky a sdělení, provizní marketing (affiliate marketing) a jiný prokazatelně nevhodný nebo protiprávní obsah, a dále jsou zakázány příspěvky mimo téma (offtopic). Stejně tak je zakázáno publikovat obsah, který postrádá přiměřenou ohleduplnost k přírodním katastrofám, krutým činům, konfliktům, úmrtím nebo jiným tragickým událostem, jakožto i k pandemii Covid-19. Příklady těchto porušení zásad jsou: Nedostatek ohleduplnosti ohledně smrti skutečné osoby nebo skupiny lidí následkem sebevraždy, předávkování, přirozených příčin apod., popírání závažné tragické události, vystupování za účelem profitování z tragické události bez zřejmého užitku pro oběti. Porušení těchto pravidel a publikování děl nebo komentářů se sexuálním, vulgárním nebo nenávistným obsahem nebo obsahem jinak nevhodným viz výše, ať už ve formě textu nebo multimédií, povede ke smazání uživatelského obsahu Poskytovatelem, při opakovaném porušování pravidel pak ke smazání bodů v Aplikaci nebo smazání uživatelského účtu.

6.6 Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

6.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnost Aplikace, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1 Uživatel vystupující jako fyzická osoba svojí registrací souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, jedná se o jméno a příjmení, věk, bydliště, emailovou adresu, webovou stránku.

7.2 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely vedení uživatelského učtu a identifikace Uživatele.

7.3 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Ke zpracování poskytovatel pověřuje Zpracovatele, kterým je společnost Pixelfield, s.r.o., se sídlem Žitná 1575/49, Praha 1. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaným způsobem.

7.4 Zpracovatel se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

7.5 V případě narušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel nebo Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost všem Uživatelům. Pokud Uživatel utrpí škodu vzniklou na základě nedostatečného zabezpečení osobních údajů, má Poskytovatel povinnost tuto škodu v plné výši nahradit.

7.6 Za zpracování osobních údajů Uživatele Zpracovatelem nese odpovědnost Poskytovatel. Poskytovatel, Zpracovatel a ostatní zaměstnanci zachovávají povinnost mlčenlivosti dle § 15 z. č. 101/200 Sb.

7.7 Uživatel má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu Poskytovatele. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

7.8 Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou činností Poskytovatele.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

8.2 Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

8.3 Pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s poskytováním služby je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud.

8.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2018.

PODROBNÉ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

1. KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Albatros Media a.s. se sídlem Na Pankráci 30/1618, Praha 4 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce“).
S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.
Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.
V případě Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci „Poučení o vašich právech“ a v odstavci „Právo namítat“, se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím některý z níže uvedených kontaktů:
E-mail: gdpr@albatrosmedia.cz
Telefon: +420 261 397 200
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

2. ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, NA JAKÝ ÚČEL A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ ZPRACOVANÍ PROVÁDÍME?

A) Osobní údaje uživatelů aplikace Storki
Při poskytování služby můžete v rámci svého uživatelského profilu vyplnit jméno a příjmení, věk, bydliště, emailovou adresu, webovou stránku. Kromě těchto údajů zpracováváme také čtené knihy v aplikaci, login a heslo k Vašemu účtu, ID uživatele.
Na jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?
Berte prosím na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely:

 • využívaní našich služeb;
 • archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
 • přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách, slevách na nabízených výrobcích. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako našim zákazníkům existuje právní vztah založený užíváním služby, přičemž obsahem přímého marketingu budou výhradně informace o obdobných výrobcích, jaké jste si v naší aplikaci přečetli. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresuinfo@storki.cz. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů smazaná;
 • ochrany právních zájmu naši společnosti jako i ochrany autorských práv k dílům, jde o náš oprávněný zájem.

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

B) Osobní údaje subjektů v souvislosti s vyřizováním podnětů, žádostí o splnění práv a dotazů

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení podnětů a žádostí o splnění práv adresovaných naší společnosti budeme zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude naše společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu, požadavku na splnění práv či podnětu, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naši společnosti). Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by naše společnost nebyla schopna dotaz, požadavek na splnění práv či podnět vyřídit, a proto se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, ty zpracováváme po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud nebude Váš souhlas před tím odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné poskytnutí naších služeb nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditoři a inkasní společnosti.

5. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů
 • Právo na přenosnost osobních údajů
 • Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní
 • Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení

6. PRÁVO NAMÍTAT

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

7. PORUŠENÍ VAŠICH PRÁV

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.