Pravidla

HumbookAwards jsou roční ceny Humbooku věnované převážně young adult knihám, autorům a dalším tvůrcům, ve kterých se v sedmi vybraných kategoriích volí nej uplynulého roku. Jedná se o čtenářské ceny, jejichž nominace i hlasování je v režii čtenářské a blogerské komunity. Pořadatelem cen je Albatros Media a.s.

HumbookAwards mají čtyři fáze:

 1. Nominační fázi – začíná 4. ledna 2024 a končí 28. ledna 2024
 2. Výběr finalistů – vyhodnocení nominací a výběr finalistů v jednotlivých kategoriích probíhá do 4. února 2024
 3. Hlasovací fázi – probíhá od 5. února 2024 do 3. března 2024, účastníci se hlasováním zapojují také do soutěže o ceny
 4. Vyhlášení vítězů – 22. března 2024

HumbookAwards 2023 se udělují v těchto 8 kategoriích:

 1. Kniha roku = nejoblíbenější Humbook kniha
 2. Nejoblíbenější česká obálka roku = obálky vytvořené speciálně pro české vydání knihy (platí pro české i zahraniční tituly)
 3. Nejoblíbenější fantasy nebo sci-fi kniha roku
 4. Nejoblíbenější contemporary kniha roku
 5. Nejoblíbenější česká kniha
 6. Nejoblíbenější český knižní debut = první samostatná kniha českého autora
 7. Nejoblíbenější komiks
 8. Nejočekávanější překladová kniha roku 2024 = do této kategorie nominují knihy vybraní nakladatelé a o nominacích rozhodnou Humbook blogeři, veřejnost tedy nenominuje, tato kategorie jí bude zpřístupněna až v hlasovací fázi (této kategorii nebude udělena speciální cena, jde spíše o čtenářskou anketu)

HumbookAwards jsou realizované formou online hlasování na webu Humbooku, na adrese humbookawards.cz.

Pravidla nominační fáze:

 • Nominovaná kniha by měla být z kategorie young adult (či Humbookem schválená jako vhodná pro širší young adult publikum a mezi čtenáři young adult populární) v češtině s datem prvního vydání mezi 1. lednem 2023 a 31. prosincem 2023. Dotisky a reedice starších knih nejsou zařazovány kromě vydání s novou obálkou, které je akceptovatelné pouze v kategorii Nejoblíbenější česká obálka roku. I když odkaz „Seznam nominovatelných knih” vede na všechny knihy na webu Humbooku, z cen jsou vybrané knihy vyloučeny (např. middle grade žánr).
 • Jednu knihu je možné nominovat ve více kategoriích, do kterých tematicky spadá.
 • Nominační formulář je navázán na databázi knih na webu humbook.cz. Ke každé kategorii jsou navázány všechny knihy, které splňují téma kategorie. Nominující vybírají knihy pomocí našeptávače v poli pro nominace. Pokud některá kniha chybí, či došlo k jinému pochybení, je možné zaslat svůj hlas na humbook@albatrosmedia.cz. Humbook však negarantuje automatické zařazení knihy, počítá však nominace došlé e-mailem.
 • Nominací se mohou účastnit fyzické osoby s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky starší 15 let (do 15 let se souhlasem zákonného zástupce, který je soutěžící povinen na požádaní pořadatele kdykoliv předložit).
 • Každý účastník nominací může v každé kategorii nominovat pouze jednu knihu a celkově se zúčastnit nominací pouze jednou. Nemusí nominovat v každé kategorii, musí však nominovat alespoň v jedné.
 • U své nominace uvede účastník své celé jméno a e-mailovou adresu, rozhodne o odběru HumbookNews a odsouhlasí pravidla nominací a zpracování osobních údajů.

Pravidla výběru finalistů:

 • V knižních kategoriích postupuje do hlasování 6 knih, které získaly největší počet nominací.
 • Do kategorie Nejočekávanější překladová kniha roku 2024 nominují knihy vybraní nakladatelé (kniha musí být již vyšlá v originále a musí být garantované její české vydání v roce 2024). Nominované knihy budou pak zkontrolovány a postoupeny Humbook blogerům ve speciálním hlasování na Instagramu. Z hlasování Humbook blogerů vzejde 6 finalistů, ze kterých bude vybírat veřejnost.
 • Jedna kniha může postoupit maximálně ve dvou kategoriích, a to v těch, ve kterých získala nejvíce nominací. V dalších kategoriích ji přeskočí další v pořadí. Výjimku mají kategorie Kniha roku, Česká kniha roku a Český knižní debut, v těchto kategoriích postupuje prvních 6 nominovaných bez ohledu na počet nominací, postupující knihy v těchto kategoriích pak mohou být zařazeny už jen v jedné další kategorii a to v té, kde mají nejvíce nominací. Pokud je nějaká kniha nominována ve všech třech kategoriích, postupuje pouze ve dvou, kde dostala největší počet nominací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo knihu z hlasování vyřadit, pokud dojde k podezření z manipulace cen, popř. se najde jiný závažný důvod. Důvody vyřazení budou zveřejněny na webu humbook.cz.
 • Po výběru finalistů budou kontaktování všichni účastníci nominací formou e-mailu a seznámeni s výsledky.

Pravidla hlasovací fáze:

 • Hlasování se mohou účastnit čtenáři s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky starší 15 let (do 15 let se souhlasem zákonného zástupce, který je soutěžící povinen na požádaní pořadatele kdykoliv předložit).
 • Každý hlasující může v každé kategorii hlasovat pouze pro jednu knihu a celkově se zúčastnit hlasování pouze jednou. Svůj hlas dává vždy jedné ze 6 knih, které se dostaly do finále. Může se rozhodnout v některé kategorii vůbec nehlasovat, musí však hlasovat alespoň v jedné.
 • U svého hlasování uvede účastník své celé jméno a e-mailovou adresu, rozhodne o odběru HumbookNews, odsouhlasí pravidla nominací a zpracování osobních údajů a potvrdí účast v soutěži.

Pravidla soutěže:

 • Pořadatelem soutěže je Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14206.
 • Soutěž probíhá na území České republiky, a to prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese humbook.cz
 • Soutěž trvá pod dobu hlasování v HumbookAwards, tedy od 5. února 2024 do 3. března 2024.
 • Soutěž je určená pro fyzické osoby starší než 15 let (do 15 let se souhlasem zákonného zástupce, který je soutěžící povinen na požádaní pořadatele kdykoliv předložit) s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky.
 • Do soutěže je zařazen každý účastník hlasovací fáze HumbookAwards.
 • Po ukončení hlasovací fáze budou pomocí generátoru náhodných čísel vylosováni výherci věcných cen.
 • Výherci budou celkem 3 a každý z nich vyhraje:
  • černá noise canceling sluchátka Sony WH-XB910N
  • 4 young adult audioknihy (v mp3)
  • poukázku na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč na albatrosmedia.cz
  • funko pop figurku
  • knihomolský blok
  • 2 knihomolské svíčky a 1 s fan artem z Vě stínu popela
  • citátové nálepky
  • cosplay záložky
  • podpisová kartička Brigid Kemmerer a Stacey Marie Brown
 • Výherci budou o výhře v soutěži informováni na e-mail nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků HumbookAwards.
 • Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné informace do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo doručená výherní zpráva. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě tuto podmínku nesplní, nebo mu nebude možné výhru doručit (nepřevzetí zásilky, doručovací adresa mimo ČR a SR apod.), bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému soutěžícímu.

Další pravidla soutěže:

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který je umístěn u hlasování.
 2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.
 3. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu humbook@albatrosmedia.cz nebo dopisu na adresu sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 5. Ze soutěže o ceny v hlasovací fázi jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a rovněž osoby jemu blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 6. Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.
 7. Pro informace k soutěži, podávaní námitek a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: humbook@albatrosmedia.cz

Pravidla vyhlášení:

V každé kategorii bude vyhlášena kniha s největším počtem platných hlasů. Datum vyhlášení bude 22. března 2024 a výsledky budou ve stejný den zveřejněny také na webu humbook.cz. Oceněno bude pouze první místo, zveřejněno bude však i 2. a 3. místo.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (nominace):

 1. Účastí v HumbookAwards nám, jako pořadateli, uděluješ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v tomto rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Svojí účastí v HumbookAwards nám uděluješ souhlas s tím, abychom tvé osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení nominací a kontaktování všech účastníků, kteří budou informováni o výsledcích nominací a zahájení hlasovací fáze.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem HumbookAwards. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
 4. Účastí v HumbookAwards potvrzuješ, že:
  • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., 5. května 1746/22,140 00 Praha;
  • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány po celou dobu trvání HumbookAwards a následně do 1 měsíce od jejích skončení;
  • bereš na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máš právo:
   • požadovat po nás informaci, jaké tvé osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
   • právo namítat,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné od 1. října 2023

V Praze dne 1. října 2023

Souhlas se zpracováním osobních údajů (vyhlášení):

 1. Účastí v HumbookAwards nám, jako pořadateli, uděluješ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v tomto rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Svojí účastí v HumbookAwards nám uděluješ souhlas s tím, abychom tvé osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení hlasování a navázané soutěže a kontaktování všech účastníků, kteří budou informováni o výsledcích hlasování a soutěže. Když v naší soutěži vyhraješ, uděluješ nám svojí účastí v soutěži dále souhlas s tím, abychom zpracovávali vedle tvého celého jména a e-mailové adresy také poštovní adresu a telefonické spojení, a to vše za účelem zasílání výher.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem HumbookAwards. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
 4. Účastí v HumbookAwards potvrzuješ, že:
  • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, 140 00 Praha;
  • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány po celou dobu trvání HumbookAwards a následně do 1 měsíce od jejích skončení;
  • bereš na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máš právo:
   • požadovat po nás informaci, jaké tvé osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
   • právo namítat,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné od 1. října 2023

V Praze dne 1. října 2023