Pravidla

HumbookAwards jsou roční ceny Humbooku věnované převážně young adult knihám, autorům a dalším tvůrcům, ve kterých se v sedmi vybraných kategoriích volí nej uplynulého roku. Jedná se o čtenářské ceny, jejichž nominace i hlasování je v režii čtenářské a blogerské komunity. Pořadatelem cen je Albatros Media a.s.

HumbookAwards mají čtyři fáze:

 1. Nominační fázi – začíná 26. listopadu 2022 a končí 15. ledna 2023
 2. Výběr finalistů – vyhodnocení nominací a výběr finalistů v jednotlivých kategoriích probíhá do 23. ledna 2023
 3. Hlasovací fázi – probíhá od 24. ledna do 19. února 2023, účastníci se hlasováním zapojují také do soutěže o ceny
 4. Vyhlášení vítězů – 24. března 2023

HumbookAwards 2021 se udělují v těchto 7 kategoriích:

 1. Kniha roku = nejoblíbenější Humbook kniha
 2. Nejhezčí obálka roku
 3. Nejlepší fantasy nebo sci-fi kniha roku
 4. Nejlepší contemporary kniha roku
 5. Nejlepší romantická linka
 6. Nejlepší česká kniha
 7. Nejlepší začínající bookstagram

HumbookAwards jsou realizované formou online hlasování na webu Humbooku, na adrese humbookawards.cz.

Pravidla nominační fáze:

 • Nominovaná kniha by měla být z kategorie young adult (či Humbookem schválená jako vhodná pro širší young adult publikum a mezi čtenáři young adult populární) v češtině s datem prvního vydání mezi 1. lednem 2022 a 31. prosincem 2022. Dotisky a reedice starších knih nejsou zařazovány kromě vydání s novou obálkou, které je akceptovatelné pouze v kategorii Nejlepší obálka roku. I když odkaz „Seznam nominovatelných knih” vede na všechny knihy na webu Humbooku, z cen jsou vybrané knihy vyloučeny (např. middle grade žánr).
 • Nominovaný bookstagramer musí mít svou tvorbu alespoň z 80 % v českém jazyce, nadpoloviční většina obsahu musí být věnována knihám s převahou young adult knih a knižní účet na Instagramu si založil v roce 2022 (bude se posuzovat podle data první zveřejněné fotky účtu).
 • Jednu knihu je možné nominovat ve více kategoriích, do kterých tematicky spadá.
 • Nominační formulář je navázán na databázi knih na webu humbook.cz. Ke každé kategorii jsou navázány všechny knihy, které splňují téma kategorie. Nominující vybírají knihy pomocí našeptávače v poli pro nominace. Pokud některá kniha chybí, či došlo k jinému pochybení, je možné zaslat podnět na humbook@albatrosmedia.cz. Humbook však negarantuje automatické zařazení knihy.
 • Nominační formulář pro kategorii Nejlepší začínající bookstagram vyplňuje nominující. Nominující vyplňuje odkaz na nominovaný instagramový účet.
 • Nominací se mohou účastnit fyzické osoby s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky starší 15 let (do 15 let se souhlasem zákonného zástupce, který je soutěžící povinen na požádaní pořadatele kdykoliv předložit).
 • Každý účastník nominací může v každé kategorii nominovat pouze jednu knihu či bookstagramera a celkově se zúčastnit nominací pouze jednou. Nemusí nominovat v každé kategorii, musí však nominovat alespoň v jedné.
 • U své nominace uvede účastník své celé jméno a e-mailovou adresu, rozhodne o odběru HumbookNews a odsouhlasí pravidla nominací a zpracování osobních údajů.

Pravidla výběru finalistů:

 • V knižních kategoriích postupuje do hlasování 6 knih, které získaly největší počet nominací.
 • V kategorii Nejlepší začínající bookstagram bude o finalistech rozhodovat porota složená z blogerů, kteří se vloni dostali do finále HumbookAwards, a to formou nezávislého hodnocení každého z nich a přiřazováním omezeného počtu bodů nominovaným.
 • Jedna kniha může postoupit maximálně ve dvou kategoriích, a to v těch, ve kterých získala nejvíce nominací. V dalších kategoriích ji přeskočí další v pořadí. Výjimku mají kategorie Kniha roku a Česká kniha roku, v těchto kategoriích postupuje prvních 6 nominovaných bez ohledu na počet nominací, postupující knihy v těchto kategoriích pak mohou být zařazeny už jen v jedné další kategorii a to v té, kde mají nejvíce nominací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo knihu z hlasování vyřadit, pokud dojde k podezření z manipulace cen, popř. se najde jiný závažný důvod. Důvody vyřazení budou zveřejněny na webu humbook.cz.
 • Po výběru finalistů budou kontaktování všichni účastníci nominací formou e-mailu a seznámeni s výsledky.

Pravidla hlasovací fáze:

 • Hlasování se mohou účastnit čtenáři s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky starší 15 let (do 15 let se souhlasem zákonného zástupce, který je soutěžící povinen na požádaní pořadatele kdykoliv předložit).
 • Každý hlasující může v každé kategorii hlasovat pouze pro jednu knihu či bookstagramera a celkově se zúčastnit hlasování pouze jednou. Svůj hlas dává vždy jedné ze 6 knih či bookstagramerů, kteří se dostali do finále. Může se rozhodnout v některé kategorii vůbec nehlasovat, musí však hlasovat alespoň v jedné.
 • U svého hlasování uvede účastník své celé jméno a e-mailovou adresu, rozhodne o odběru HumbookNews, odsouhlasí pravidla nominací a zpracování osobních údajů a potvrdí účast v soutěži.

Pravidla soutěže:

 • Pořadatelem soutěže je Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14206.
 • Soutěž probíhá na území České republiky, a to prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese humbook.cz
 • Soutěž trvá pod dobu hlasování v HumbookAwards, tedy od 24. ledna 2023 do 19. února 2023.
 • Soutěž je určená pro fyzické osoby starší než 15 let (do 15 let se souhlasem zákonného zástupce, který je soutěžící povinen na požádaní pořadatele kdykoliv předložit) s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky.
 • Do soutěže je zařazen každý účastník hlasovací fáze HumbookAwards.
 • Po ukončení hlasovací fáze budou pomocí generátoru náhodných čísel vylosováni výherci věcných cen.
 • Výherců bude celkem 5 a získají tyto ceny:
  • LEGO dle náhodného výběru (Kouzelné momenty z Bradavic, různé předměty)
  • Funko Pop figurka dle náhodného výběru (Peter ze Všem klukům, které jsem milovala, Yennefer ze Zaklínače, Pětka z Umbrella Academy, Chani z Duny, Wonder Woman 1984)
  • Stranger Things gym bag
  • Stranger Things hrnek a klíčenka
  • Harry Potter peněženka
  • Kakajíčkový hrnek
  • poukázka na knihy v hodnotě 500 Kč
  • knihomolský merch (puzzle s knihomolkou Hedvikou 1 000 dílků, svíčka s knihomolkou Hedvikou, sada pohledů, sada citátových nálepek)
 • Výherci budou o výhře v soutěži informováni na e-mail nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků HumbookAwards.
 • Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné informace do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo doručená výherní zpráva. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě tuto podmínku nesplní, nebo mu nebude možné výhru doručit (nepřevzetí zásilky, doručovací adresa mimo ČR a SR apod.), bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému soutěžícímu.

Další pravidla soutěže:

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který je umístěn u hlasování.
 2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.
 3. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu humbook@albatrosmedia.cz nebo dopisu na adresu sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 5. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a rovněž osoby jemu blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 6. Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.
 7. Pro informace k soutěži, podávaní námitek a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: humbook@albatrosmedia.cz

Pravidla vyhlášení:

V každé kategorii bude vyhlášena kniha či bookstagramer s největším počtem platných hlasů. Datum vyhlášení bude upřesněno a výsledky budou ve stejný den zveřejněny také na webu humbook.cz. Oceněno bude pouze první místo, zveřejněno bude však i 2. a 3. místo.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (nominace):

 1. Účastí v HumbookAwards nám, jako pořadateli, uděluješ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v tomto rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Svojí účastí v HumbookAwards nám uděluješ souhlas s tím, abychom tvé osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení nominací a kontaktování všech účastníků, kteří budou informováni o výsledcích nominací a zahájení hlasovací fáze.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem HumbookAwards. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
 4. Účastí v HumbookAwards potvrzuješ, že:
  • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., 5. května 1746/22,140 00 Praha;
  • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány po celou dobu trvání HumbookAwards a následně do 1 měsíce od jejích skončení;
  • bereš na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máš právo:
   • požadovat po nás informaci, jaké tvé osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
   • právo namítat,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné od 1. listopadu 2022

V Praze dne 1. listopadu 2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů (vyhlášení):

 1. Účastí v HumbookAwards nám, jako pořadateli, uděluješ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v tomto rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Svojí účastí v HumbookAwards nám uděluješ souhlas s tím, abychom tvé osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení hlasování a navázané soutěže a kontaktování všech účastníků, kteří budou informováni o výsledcích hlasování a soutěže. Když v naší soutěži vyhraješ, uděluješ nám svojí účastí v soutěži dále souhlas s tím, abychom zpracovávali vedle tvého celého jména a e-mailové adresy také poštovní adresu a telefonické spojení, a to vše za účelem zasílání výher.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem HumbookAwards. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
 4. Účastí v HumbookAwards potvrzuješ, že:
  • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, 140 00 Praha;
  • všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány po celou dobu trvání HumbookAwards a následně do 1 měsíce od jejích skončení;
  • bereš na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máš právo:
   • požadovat po nás informaci, jaké tvé osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
   • právo namítat,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné od 1. listopadu 2022

V Praze dne 1. listopadu 2022